آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود .

اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .

دیدن همسایه‌های خود در خواب ، بیانگر کارهای بیهوده است .

لیلا برایت می‌گوید :

صحبت کردن با همسایه‌ها در خواب ، نشانه‌ی درگیری و نزاع است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید