آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب واگنی ببینید ، به این معنا است که شکست و ناامیدی‌هایی خواهید داشت .

دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و مشکلات شما را از پا در خواهد آورد .

اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است که پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید .

اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد .

اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانة آن است که وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد .

اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است که در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد .

دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است که خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی که باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد .

اگر دختری خواب ببیند واگنی را از کنار دره ای خطرناک به جلو می راند ، نشانة آن است که درگیر کارهای غیرقانونی خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد کرد ، زیرا احتمال می دهد که روزی کسی از کارهای او سر در آورد .

اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و کم عمق عبور می دهد ، نشانةآن است که بی آنکه با مشکلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید