خالد اصفهانی :

اگر کسی در خواب وزغ داشت ، دلیل است که با مردی زاهد صحبت دارد . اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد ، دلیل که زاهدی را شکست دهد . اگر بیند که وزغان بسیار در جایی جمع شدند و فریاد نمودند ، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد . اگر بیند که وزغ او را بگزید ، دلیل است که زاهدی مضرت بیند . اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت ، دلیل که با زاهدی ظلم کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب وزغ بینید ، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود . اگر در خواب وزغی را بکشید ، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید ، به این معنا است که اخباری به گوشتان می‌رسد . خوردن وزغ در خواب ، بیانگر بیماری است . دیدن وزغ مرده در خواب ، بیانگر ضرر و زیان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید