لوک اویتنهاو می گوید :

ولگرد : سفری در انتظار شماست

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی ولگردان در خواب ، بیانگر بیماری است . اگر در خواب مشاهده کنید که ولگرد هستید ، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید