جاحظ گوید :

اگر در خواب بیند

وکیل

پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر بیند

وکیل

قاضی است ، دلیل همین است . اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است .

لوک اویتنهاو می گوید :

وکیل

با او مشاجره کردن : حل شدن یک مشکل قدیمی

دیدن

وکیل

: خبر بد و یا به دادگاه کشیده شدنبه یک

وکیل

رو آوردن : حل شدن مثبت یک امر بسیار مهم

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن

وکیل

به هنگام وکالت در خواب ، دلالت می کند بر دعواهای شدید بین افرادی که بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینکه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت شما را تصاحب کنند . اگر خواب ببینید

وکیل

ی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است که دوستان ، شما را یاری خواهند کرد ، تا از چاهی که در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت . اگر در خواب

وکیل

ی را مشغول وکالت ببینید ، به این معنا است که درگیری و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت . اگر در خواب

وکیل

ی از حقوق شما دفاع کند ، به این معنا است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که با

وکیل

ی دعوا می‌گیرید ، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد . دیدن

وکیل

مجلس در خواب ، نشانه‌ی پیشرفت در کارها می‌باشد . دیدن

وکیل

دعاوی در خواب ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود .
آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید