لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پانسمان در خواب ، نشانه‌ی رسیدن به ثروت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باند پانسمان بر تن کرده است ، نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید