محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند پرستو داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با کسی که از او جدا شده است ، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد . اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند ، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است . اگر پرستو ماده بیند ، زنی توانگر با خرد است . اگر بیند پرستو از وی بپرید ، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد . اگر بیند پرستو در دست او بمرد ، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت ، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است . صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است . اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند . اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید . چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد . ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد . به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود . خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت : پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند . این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود ، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند . اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن . دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است . دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران . برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند . این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود . برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

2ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است .

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید ، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید . شنیدن صدای پرستو در خواب ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید