آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانة افتادن به دام شر و نکبت است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 191
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید