محمدبن سیرین گوید :

اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود ، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود . اگر بیمار این خواب را بیند شفا یابد . اگر بنده بیند آزاد شود . اگر کافر بیند مسلمان شود . اگر مسلمان بیند به وطن باز رسد . اگر فاسقی بیند توبه کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید کدوی پخته داشت و خورد ، دلیل که حاجتش روا شود و توفیق طاعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کدو در خواب بر سه وجه است .

اول : عزو جاه ومقام .

دوم : مال و نعمت .

سوم : نظام کارها ( نظم وترتیب امور ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه و مایه چرا که در طب سنتی کدو را برای تبرید تجویز می کردند و به بیمارانی که مزاج گرم داشتند یا صفراوی بودند می خوراندند شاید به همین علت است که معبران کدو را در خواب خوب دانسته و برای آن تعبیرات نیکو نوشته ند . ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند که در خانه اش کدو روئیده به عزت و جاه و آرزوی بیننده رویاست و بستگی به این پیدا می کند که بیننده خواب درگیر چه آرزوئی باشد . جایز مراکشی می گوید چنانچه کسی در خواب ببیند کدوی پخته می خورد حاجتش برآورده می شود . انواع خوراک های کدو نیز همین تعبیر کدوی پخته را دارد و این در صورتی است که در عالم خواب بدانیم غذایی که می خوریم از کدو فراهم آمده . داشتن تردید در خواب موضوع را نفی می کند و به اثبات متمایل نمی شود این درباره چیزهای دیگر هم صدق می کند . مثلا اگر در خواب دستبندی زرد رنگ داشته باشید و این تردید در شما به وجود آید که طلاست یا برنج؟ قطعا برنج است و طلا محسوب نمی شود . در مورد کدو نیز این معنی هست ، غذایی که بدانید از کدو تهیه شده نشان برآمدن آرزوی بیننده خواب است . از امام صادق علیه السلام نقل است که دیدن کدو در خواب عزت و نعمت و انتظام کارهاست و روی هم رفته دیدن کدو در خواب نیکو است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید