محمدبن سیرین گوید :

دیدن کنار ( سدر ) درخواب ، دلیل مالی بود که بی غش بود . گویند که میوه آدم در بهشت کنار بود . اگر بیند کنار خورد ، دلیل که مال حلال یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کنار ( سدر ) درخواب ، دلیل بر مال حلال است و روزی فراخ .

آیا این مطلب مفید بود؟ 41
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید