محمدبن سیرین گوید :

دیدن کنه درخواب ، دلیل عیال است . اگر بیند کنه اندامش را می خورد ، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود . اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود ، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کنه در خواب بر سه و جه است . اول : عیال . دوم : خدم . سوم : مال . اگر دید کنه را می کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است . اگر دید کنه را از خود می انداخت ، دلیل بر نقصان این سه چیز است . اگر دید کنه را از خود می انداخت ، دلیل که چیزی پنهان به او رسد و از آن متفکر شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کنه ها بر تن شما می خزند ، نشانة آن است که اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید کنه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانة آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

3ـ دیدن کنه های بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است که دشمنان با بیرحمی می کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید