محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند

کودک

شده بود ، دلیل غم و اندوه است . زیرا که

کودک

صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن

کودک

خوب روی ، دلیل فرشته است و

کودک

زشت روی ، دلیل مال است . اگر مردی در خواب بیند

کودک

ی را شیر می داد ، دلیل است او را در زندان کنند .

لوک اویتنهاو می گوید :

کودک

فرزند خود : خوشبختی

کودک

ی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن

کودک

ان بیشمار : فلاکت

کودک

ان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن نوزادان زیبا و تندرست در خواب ، علامت آن است که نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد .

2ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، علامت آن است که فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید .

3ـ اگر

کودک

ان را در حال کار یا مطالعه ببینید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است .

4ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است که علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید .

5ـ اگر در خواب

کودک

انی غمگین ببینید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در صدد مشکل آفرینی اند . به خاطر افکار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد . 6ـ اگر خواب ببینید

کودک

ان مشغول دویدن و بازی هستند ، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید