محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند ، دلیل خیر وبرکت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند ، دلیل که کارهای وی بسته شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گدائی بر چهار وجه است . اول : خیر و برکت . دوم : منفعت . سوم : معیشت . چهارم : عز وجاه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید . اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود . اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند .

لوک اویتنهاو می گوید :

گدا : شکست و مشکلات

چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد

گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید