محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گردونه بر هشت وجه است .

اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .

دوم : ولایت وفرمانروایی .

سوم : مرتبه ومنزلت .

چهارم : بزرگی .

پنجم : هیبت .

ششم : خرمی ( شادمانی و سرور ) .

هفتم : رفعت .

هشتم : آسانی کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید