آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید .

2ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و سفته هایی هستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید ، نشانة آن است که برای پیشرفت در زندگی امکانات زیادی در اختیار شما خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید