حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است :

اول : آسیب وزیان .

دوم : دشمنی .

سوم : مرافعه و خصومت .

چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است ، نشانة آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید