محمدبن سیرین گوید :

دیدن گوارش درخواب ، چون شیرین است ، دلیل منفعت است و تلخ وترش ، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی آن خوش بود ، دلیل بر مدح و ثنای او بود . اگر بوی ناخوش داشت ، به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید