منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گیلاس

اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته

گیلاس

ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد .

گیلاس

و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید

گیلاس

می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست . چنانچه کال باشد بهتر است .

لوک اویتنهاو می گوید :

گیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

درخت

گیلاس

ی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختیکیک

گیلاس

: سوء تفاهم

مولف گوید :

اگر در خواب

گیلاس

سرخ و

گیلاس

ی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و

گیلاس

ی که به زردی می زند ، دلیل بیماری است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

گیلاس

در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد . 2ـ خوردن

گیلاس

در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید . 3ـ دیدن

گیلاس

سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید