آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید ، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .

اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می کنند ، نشانة آن است که فردی از شما در خواست کمک می کند و شما را با درخواست خود نگران می سازد .

اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم کرده اید ، علامت آن است که در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید .

اگر در خواب یادداشتی پیدا کنید ، نشانةآن است که با قبول کردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود خواهید رساند .

یادداشت کردن چیزها در خواب ، بیانگر ناراحتی و پریشانی است .

اگر در خواب یادداشتی را پیدا کنید ، به این معنا است که در انجام کاری موفق خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید