محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود .

اگر ده چیز بود مال است .

اگر به عدد سی بیند نصرت بود .

اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود .

اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد . اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد .

لوک اویتنهاو می گوید :

یافتن چیزی : سود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید