آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید

2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به بیماری یرقان شده است ، علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .

مبتلا شدن به بیماری یرقان در خواب ، علامت آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید