آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید ، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد .

اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید ، نشانةآن است که در زندگی توفیق خواهید یافت . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد .

اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می کند ، نشانة آن است که احتمالا افرادی که به شما وعده هایی داده اند ، از گفته های خود پشیمان خواهند شد .

شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب ، علامت آن است که خبرهایی از کم شدن سود پول خود خواهید شنید . با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت .

دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب ، علامت آن است که شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت .

اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید ، به این معنا است که خبرهای بدی به گوشتان می‌رسد . کشتن یوزپلنگ در خواب ، بیانگر موفقیت و پیروزی است .

محمدبن سیرین گوید :

یوز در خواب دشمنی بود فرومایه . اگر بیند که با یوز طعام می‌خورد ، از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد . اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن یوزپلنگ در خواب ، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید