مجموعه ای کامل از پیام تسلیت به زبان انگلیسی

اگر قصد انتخاب یک پیام تسلیت به زبان انگلیسی را دارید و قلم و بیانتان توان نوشتن ندارد . اگر به هر دلیل برای شخصی که عزیزی را از دست داده است می خواهید یک پیام تسلیت به زبان انگلیسی بنویسید و با او همدردی کنید ما کار را برای شما آسان کرده ایم و در تانما مجموعه ای از پیام های زیبای تسلیت به زبان انگلیسی را جمع آوری کرده ایم. با ما همراه شوید .

تسلیت به زبان انگلیسی

Sympathy message

پیام تسلیت به زبان انگلیسی

He always had time to listen, and give advice and assistance when it was needed.

او همیشه برای همه گوش شنوا بود ، و در مواقع لازم مشاوره و راهنمایی می کرد.

Our hearts go out to you in your time of sorrow.

ما با قلبمان در این غم اندوه در کنار شما هستیم .

Our collective hearts are heavy with sympathy.

در این غم قلب ما مملو از غم و درد است

We are sharing in your sorrow with love and friendship. Our condolences.

ما با عشق و دوستی در غم شما شریک هستیم. تسلیت ما را بپذیر .

پیام تسلیت به زبان انگلیسی

No words can describe how sorry I am for your loss.

هیچ کلمه ای نمیتواند حجم غم و ناراحتی ما در این مصیبت بیان کند

Words fall short of expressing my sorrow. My condolences.

کلمات برای بیان غم و اندوه من کوتاه هستند. تسلیت می گویم .

I’m always there in your hour of need. May her soul rest in peace.

من همیشه در کنارت هستم ، روحش در آرامش باد

Someone so special can never be forgotten..

کسی که اینقدر خاص است هرگز فراموش نمی شود.

I will be thinking of you in this moment of pain

در این روزهای سخت در کنارت هستم.

I am thinking of you, at this time of loss.

من در این حادثه دردناک در کنار تو و همدل و همراه تو هستم

پیام تسلیت به زبان انگلیسی

We stand by our uncle, in a time where his beloved wife passed away

دایی عزیز در این روزهای سخت از دست دادن همسرت در کنارت هستیم . روحش شاد

When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure.

وقتی کسی که دوستش دارید تبدیل به یک خاطره شود ، خاطره به یک گنج تبدیل می شود.

Words fall short of expressing my sorrow for your loss.

واژه ها نمی توانند غم و اندوه مرا برای فقدان آن عزیز بیان کنند

We pray that your heart and soul will find peace and comfort during this difficult time.

ما دعا می کنیم که قلب و روح شما در این دوران سخت آرامش پیدا کند.

May the memories of [Deceased name] help you find peace.

باشد که خاطرات [نام متوفی] به شما در یافتن آرامش کمک کند.

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت رسمی به زبان انگلیسی

May you be comforted by the outpouring of love surrounding you.

باشد که با جاری شدن عشق در اطراف شما آرامش پیدا کنید.

May your heart and soul find peace and comfort.

امیدورارم که قلب و روح شمابه زودی آرامش و آسایش را بیابد.

We are very saddened to hear of your loss.

از شنیدن خبر مصیبت وارده بر شما بسیار متأسفیم.

My family’s hearts are with you and your family.

قلب خانواده من با شما و خانواده شماست.

Dear [Name], we are so sorry for your loss. [Name] and I are thinking about you and your family during this very difficult time.

[نام] عزیز ، ما برای مصیبت وارده بر شما بسیار متاسفیم. [نام] و من در این دوران بسیار سخت به فکر شما و خانواده شما هستیم.

So sorry to hear of [Name] passing. My condolences to you and your family.

از شنیدن خبر درگذشت [Name] بسیار متاسفم. به شما و خانوادهتان تسلیت عرض میکنم.

We are deeply sorry for your loss. Please accept our condolences and may our prayers help comfort you.

ما برای از مصیبت وارده بر شما عمیقا متأسفیم. تسلیت ما را بپذیرید و امیدواریم که دعاهای ما به شما آرامش دهد.

We hold you close in our thoughts and hope you know you can lean on us for whatever you may need. Sincere condolences

ما به فکر شما و در کنار شما هستیم و امیدواریم بدانید که می توانید برای هر چیزی که نیاز دارید به ما تکیه کنید. تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید

It was truly a pleasure to have gotten to know [Name]. He/she will be missed dearly.
آشنایی و وستی با [نام] واقعاً برای ما لذت بخش بود و به زودی برای او دلتنگ خواهیم شد

[Name], sorry to hear of your father’s passing. I’ll always remember the huge smile on your face and light in your eyes whenever you spoke of him. My sincere condolences.

[نام] ، متأسفم که خبر فوت پدرتان را شنیدم. من همیشه لبخند بزرگ روی صورت و نور چشم های شما را هر زمان که از او صحبت می کنید به یاد می آورم. صمیمانه تسلیت می گویم .

پیام تسلیت رسمی به زبان انگلیسی

We hope this card finds you surrounded by love and compassion. Our most heartfelt condolences.

امیدواریم این کارت شما را در محاصره عشق و شفقت قرار دهد. از صمیم قلب تسلیت می گوییم.

[Name] passing is devastating news. Please accept my sincere condolences.

[نام] کوچ و عبور یک خبر ویرانگر است. لطفا تسلیت صادقانه من را بپذیرید.

[Name] and family, I’m so sorry for your loss. [Name] was a great friend. You both raised such a beautiful family. Our prayers are with you.

[نام] و خانواده ، من بابت مصیبت وارده بر شما بسیار متاسفم . [نام] یک دوست عالی بود. شما هر دو چنین خانواده زیبایی را پرورش دادید.ما دعا گوی شما هستیم.

Eternal peace to your Father. May God watch over your family and bless them with his goodness.

درود بر پدرتان خداوند مراقب خانواده شما باشد و به آنها خیر و برکت عنایت فرماید.

Our condolences on the passing of your mother. May time help you heal and bring you peace.

درگذشت مادرتان را تسلیت می گوییم. باشد که زمان به شما در درمان و آرامش کمک کند

Our sincere condolences, we are so sorry for your loss. Always thinking of you and your family.

صمیمانه تسلیت می گوییم ، ما نیز بابت این مصیت وارده به شما بسیار متاسفیم. همیشه به فکر خودت و خانواده ات باش.

پیام تسلیت رسمی به زبان انگلیسی

[Name], my thoughts and prayers are with you and your family at this sad time.

[نام] ، در این روزهای پر از غم همواره در کنارت هستم

My sincere condolences on the passing of your Dad. He was a great man and an awesome teacher.

درگذشت پدر شما را صمیمانه تسلیت می گویم. او یک مرد بزرگ و یک معلم عالی بود.

Death relieves our loved ones of their suffering, but it puts us in pain… what a conflict. We are sorry for your loss.

مرگ عزیزان ما را از رنج رهایی می دهد ، اما ما را دردناک می کند ... چه درگیری ای. ما برای این مصیبت جانکاه متاسفیم.

Sending you lots of love and comfort, we are so sorry for your loss.
با ارسال عشق و آرامش فراوان ، برای مصیبت وارده بر شما متاسفیم.

I appreciate knowing that your Mom is now present with our Lord.

من از دانستن اینکه مادر شما اکنون نزد پروردگار ما حضور دارد مسرورم روحش شاد

Let me offer my sincere condolences to you.
اجازه دهید صمیمانه تسلیت خود را به شما عرض کنم.

May you find comfort in knowing you are not alone, you are surrounded by those who care for you.

باید بدانی که تو تنها نیستی و همه کسانی که دوستت دارند در کنارت هستند .

Please remember that we love and care about you and will be here for you always

به خاطر داشته باشی که ما شما را دوست داریم و به شما اهمیت می دهیم و همیشه در کنار شما خواهیم بود

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت رسمی به زبان انگلیسی

پیام تسلیت دوستانه به زبان انگلیسی

I was deeply saddened to hear of your Mom’s passing. God Bless her, she was a wonderful person.

از شنیدن درگذشت مادرتان بسیار ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه ، او فرد فوق العاده ای بود.

May loving memories of [Name] comfort you. My heartfelt condolences.

باشد که خاطرات عاشقانه از [نام] به شما آرامش دهد. تسلیت قلبی من را بپذیر

The loss of a loved one is never easy, but know we are with you through your grief.

از دست دادن یک عزیز هرگز آسان نیست ، اما بدانید که ما در غم و اندوه شما با شما هستیم.

We are thankful to be a part of your life and hope we can offer comfort and strength during your time of need.

ما از اینکه از دسئتان شما هستیم خوشحالیم و امیدواریم که بتوانیم در روزهای سخت مرهمی بر غم ها و ناراحتی هایتان باشیم.

My sincere condolences over the loss of [Name]

تسلیت صمیمانه من برای از دست دادن [نام]

پیام تسلیت دوستانه به زبان انگلیسی

People like [Name] are truly rare. Please accept my heartfelt condolences
افرادی مانند( نام )واقعاً کمیاب هستند. لطفا تسلیت قلبی من را بپذیرید

Take solace in the fact that [Name] is in a better place, till we meet him/her again, may he/she continue to rest with the Lord. Be strong.

به این خاطر آرامش بگیرید که [نام] در مکان بهتری است ، تا زمانی که دوباره او را ملاقات کنیم ، او در جوار رحمت حق در آرامش و امنیت است قوی باش.

Remembering you and [Name] today and always. Please accept our deepest sympathy.

امروز و همیشه به یاد شما و [نام] هستیم لطفاً همدردی و تسلیت ما را بپذیرید.

My deepest condolences to the entire family. Our prayers and thoughts are with you all. May God keep you strong and united through this tough time.

این مصیبت را به هما خانواده شما تسلیت عرض می کنم. دعا و اندیشه ما با همه شماست. خداوند شما را در این دوران سخت قوی و متحد نگه دارد.

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت دوستانه به زبان انگلیسی

پیام تسلیت مادر به زبان انگلیسی

We are sorry for the loss of your Mom. [Mother’s Name] was a wonderful person and a great neighbor. She will be missed deeply.
ما برای از دست دادن مادر شما متاسفیم. [نام مادر] یک شخص فوق العاده و یک همسایه عالی بود. ما به شدت دلتنگ او خواهیم شد

I know this is a very difficult time for you. Your Mother was an amazing person and lived a remarkable life. I feel so lucky that I got to know her.

می دانم که این زمان برای شما بسیار سخت است. مادر شما شخص شگفت انگیزی بود و زندگی چشمگیری داشت. آنقدر خوش شانس هستم که با او آشنا شدم.

I was sad to hear about the passing of your Mother. She was an inspiration to many. Our family is keeping you in our thoughts and prayers

از شنیدن خبر فوت مادرت ناراحت شدم. او الهام بخش بسیاری بود. خانواده ما در کنار شما و دعاگوی شماست

I want to offer you my sincerest condolences on the death of your Mother. What a kind hearted woman. Our prayers are with you.

بدینوسیله درگذشت مادر شما را صمیمانه تسلیت می گویم. چه زن مهربونی همواره دعا گوی شما هستم

پیام تسلیت مادر به زبان انگلیسی

The passing of your Mother was a shock. [Mother’s Name] was a wonderful Mom and you were a wonderful daughter. Remember the good times.

درگذشت مادر شما شوکه کننده بود. [نام مادر] یک مادر فوق العاده بود و شما یک دختر فوق العاده بودید. روزهای خوب را به خاطر بسپارید.

Your Mom loved being a grandmother to your children. We are so saddened by her passing. I will always be here to support you.

مادر شما عاشق مادربزرگ بودن فرزندان شما بود. ما از درگذشت او بسیار ناراحت هستیم. من همیشه در کنارت هستیم.

My deepest condolence. Your Mom loved being your Mother. You kids were the most important things in her life. May God bless her soul.

عمیق ترین تسلیت من نثار تو . مادرت دوست داشت مادرت باشد شما بچه ها مهمترین چیزهای زندگی او بودید. خدا روحش را قرین رحمت کند.

We are sending our sincere condolences. I know how much you and your brothers loved your Mom.

تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید. من می دانم که شما و برادرانتان چقدر مادرتان را دوست داشتید.

I was so lucky to have worked with your Mom for over 25 years. She was such a team player and loved by all. May our prayers help comfort you.

من بسیار خوش شانس بودم که بیش از 25 سال با مادر شما کار کردم. او روحیه کار جمعی قوی داشت و همه او را دوست داشتند. باشد که دعاهای ما به شما آرامش دهد

May loving memories of your Mother bring you comfort during this difficult time. You and your sister supported your Mom through some difficult times. My heart and prayers go out to you and your family.

قطعا خاطرات محبت آمیز مادر در این دوران سخت برای شما آرامش ایجاد کند. شما و خواهرتان در لحظات سختی از مادرتان حمایت کردید. از صمیم قبل در کنارتون هستم و همواره دعایتان می کنم

پیام تسلیت مادر به زبان انگلیسی

Your Mother was a dear and special teacher. I am so thankful to have had the privilege of learning from her. My deepest condolences to you and your family.

مادر شما معلم عزیز و ویژه ای بود. و خدا را شکر می کنم که این شانس را به من داد که بتوانم از او بیاموزم. از صمیم قلب به شما و خانواده تان تسلیت می گویم

Your Mother’s smile would brighten my entire day. What a wonderful friend and neighbor. She truly loved her family. Your Mom has found eternal peace.

لبخند مادرت تمام روز من را درخشان می کرد. چه دوست و همسایه ای عالی. او واقعاً خانواده اش را دوست داشت. مادر شما آرامش ابدی پیدا کرده است.

Your Mother was a remarkable lady. She will be dearly missed by all of us. I’ll be praying for you and your family.

مادر شما بانوی قابل توجهی بود. دل ما برای او تنگ خواهد شد. من برای شما و خانواده شما دعا خواهم کرد.

Sad to hear of your Mother’s passing. May God’s love and grace be always with you.

از شنیدن خبر فوت مادرت ناراحتم باشد که محبت و لطف خداوند همیشه همراه شما باشد.

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت مادر به زبان انگلیسی

پیام تسلیت مادر بزرگ به زبان انگلیسی

Your Grandmother affected so many lives for the good.Rest In Peace

مادربزرگ شما زندگی بسیاری را برای همیشه تحت تأثیر قرار داد. روحش شاد

Grandma leaves a trail of beautiful memories.Thinking of you and hoping her memories bring you comfort.

وقتی مادر بزرگ ها می روند خاطرات زیبای ما نیز تمام می شود .اما مطمئن باش که یادآوری این خاطرات به تو آرامش می دهد

.You can tell by the tears left behind what a wonderful person she was.Rest In Peace

با اشک و غم بازماندگان می توان فهمید که او چه شخص فوق العاده ای بود. روحش شاد

With Sympathy for the loss of your Grandmother.

در غم از دست دادن مادربزرگ عزیزت ما نیز داغداریم . ما را در غم خود شریک بدان

May your memories of Grandma be the beautiful gift that helps you heal.

قطعا خاطرات زیبایی که از مادر بزرگتان دارید به شما آرامش و دلخوشی می دهد .

With deepest sympathy at this sad time. May your Grandmother Rest in Peace.

در این روزهای سخت در کنار تو و همدرد تو ایم . امیدوارم که روح مادر بزرگ عزیزت در امنیت و آرامش باشد

پیام تسلیت پدر به زبان انگلیسی

The life lessons your Dad taught will always remain. These are the gifts he gave to you.

درسهای زندگی پدر شما همیشه باقی خواهد ماند. اینها هدایایی است که او به شما داده است.

You and your family are in our hearts and minds.

شما و خانواده تان در قلب و ذهن ما هستید.

Our condolences on the passing of your father.

درگذشت پدر شما را تسلیت می گوییم.

Your Dad was an exceptional man and a good friend. My sincere condolences.

پدر شما مردی استثنایی و دوست خوبی بود. تسلیت صمیمانه من را بپذیر

Your Father was a wonderful source of encouragement for your family. Sincerely sorry for your loss.

پدر شما منبع شگفت انگیزی برای تشویق خانواده شما بود. فقدان او را صمیمانه تسلیت می گویم

My deepest condolence. Your Father was a “Family Man” in every sense of the word. My heart is aching for your loss.

عمیق ترین تسلیت من را بپذیر . پدر شما به تمام معنا "مرد خانواده" بود. از بابت رفتن او بسیار متاسفم

پیام تسلیت پدر به زبان انگلیسی

My condolences on the death of your Father. He was a fantastic teacher and the students loved and respected him. We will pray for your family.

درگذشت پدر شما را تسلیت می گویم. او یک معلم فوق العاده بود و دانش آموزان او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند. ما برای خانواده شما دعا خواهیم کرد.

Our deepest condolences. Your Dad will watch over you throughout your life. What a wonderful neighbor and friend. We are praying for you.

تسلیت عمیق ما را بپذیر . مطمئن باش پدرت در تمام طول زندگی مراقب تو خواهد بود.او همسایه و دوستی فوق العاده بود . ما برای شما دعا میکنیم.

We’re thinking of you in your hour of grief. May you always feel your Dad’s presence in your heart. May he Rest In Peace.

در این روزهای غم و اندوه ما در کنار شما و پشتیبان شما هستنیم . باشد که حضور پدر را همیشه در قلب خود احساس کنید و او در آرامش آرام گیرد.

[Name] we are deeply sorrowed by the passing of your Father. I know how much you loved him. He will be sadly missed by everyone who knew him. May his soul rest in peace.

[نام] ما از درگذشت پدر شما بسیار ناراحت هستیم. میدونم چقدر دوستش داشتی. دل همه ما برای او تنگ خواهد شد. روحش قرین آرامش باشد.

I worked with your Father for over 40 years. Everybody at the plant loved him and missed him when he retired. We share your sorrow for the loss of your Dad. God bless your family.

من بیش از 40 سال با پدر شما کار کردم. همه در کارخانه او را دوست داشتند و وقتی بازنشسته شد دل همه ما برای او تنگ شد . ما در غم از دست دادن پدر شما شریک هستیم. خدا به خانواده ات صبر بده.

You were blessed to have a father so special and caring. His memory will live forever in our hearts.

خوشا به حال شما به خاطر داشتن پدری بسیار خاص و دلسوز. یاد او برای همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.

My heart goes out to your family, May the lessons your Father gave you last a lifetime

ما همه با خانواده تو همدردیم ، باشد که درس هایی که پدرت به تو داده اند زندگی ات را تا همیشه روشن کند.

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت پدر به زبان انگلیسی

پیام تسلیت پدر بزرگ به زبان انگلیسی

Hoping you'll find comfort in the love and memories of your Grandfather.

به امید اینکه در عشق و خاطرات پدربزرگ خود آرامش پیدا کنید.

No words can take away the sorrow that you are feeling. May it provide comfort knowing that others care.

هیچ کلمه ای نمی تواند غم و اندوه شما را از بین ببرد. باشد که ما بتوانیم با ابراز همدردی مان به شما آرامش دهیم.

Your Grandpa was dearly loved by all who knew him, and now he is dearly missed.

همه کسانی که پدر بزرگت را می شناختند او را دوست داشتند و حالا با رفتنش برای او دلتنگ می شوند .

Your Grandfather was such a charitable man. He was always lending a hand to others and reaching out when they were in need.

پدر بزرگ شما یک انسان خیر بود او همواره به دیگران یاری می رساند و در مواقع سختی دست آنها را می گرفت.

پیام تسلیت پدر بزرگ به زبان انگلیسی

I was so sorry to hear about your Grandfather’s passing. May he have eternal peace.

خیلی متاسف شدم که خبر فوت پدربزرگت را شنیدم. باشد که او آرامش ابدی داشته باشد.

For as long as you remember the beautiful times with Grandpa, his memory will remain in your heart.

تا زمانی که خاطرات خوشی را که از پدربزرگ دارید در به یاد داشته باشید ، یاد او در قلب شما باقی می ماند.

Your Grandfather was such a presence. He was fair, dignified, and had a great sense of humor. I truly enjoyed working for him and know that he will be greatly missed by all who knew him.

پدربزرگ شما چنین حضوری داشت. او منصف ، با وقار و شوخ طبع بود. من واقعاً از کار کردن برای او لذت بردم و می دانم که همه او را می شناسند و از او به نیکی یادمی کنند .

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت پدر بزرگ به زبان انگلیسی

پیام تسلیت همسر به زبان انگلیسی

I am fortunate to have known your Husband. May Michael’s life inspire all of us to do more good with our own.

آشنایی با همسرت افتخاری برای من بود . باشد که درس های زندگی مایکل به همه ما انگیزه دهد تا بهتر زندگی کرده و کارهای بیشتری را در زندگی خود انجام دهیم.

Let the memory of Mary be with us forever. You two had an incredible life together.

یاد مریم تا ابد با ما باد. شما دو نفر یک زندگی باورنکردنی با هم داشتید.

Please accept my condolences. Bill was a kind, gentle boss that cared for all of us.

لطفا تسلیت من را بپذیرید. بیل یک رئیس مهربان و دوست داشتنی بود که هوای همه ما را داشت .

My deepest sympathies for the loss of your wife.

تسلیت صمیمانه و عمیق من را در غم از دست دادن همسرتان بپذیرید

تسلیت به زبان انگلیسی

پیام تسلیت همسر به زبان انگلیسی

Karen was a fantastic person that loved her family dearly. My thoughts are with you during this time.

کارن فردی فوق العاده بود که خانواده اش را بسیار دوست داشت. در این مدت در کنار شما و همدل و همراه با شما هستم.

What a privilege it was to know your Husband. May William Rest in Peace

آشنایی با همسرت برای من افتخاری بس بزرگ بود . باشد که ویلیام در آرامش باشد

Remember all those happy days. Christine was a terrific mother and a loving wife. God bless you and the children.

همه آن روزهای خوش را به خاطر بسپار. کریستین مادری فوق العاده و همسر مهربانی بود. خدا به شما و بچه ها صبر بده.

Our heartfelt condolences and prayers. God bless!

تسلیت و دعای خالصانه ما نثار شما . خداوند رحمتشان کند

پیام تسلیت خواهر به زبان انگلیسی

Your family, as well as yourself, are in my heart and in my thoughts. My sincere condolences on the passing of your Sister.
تو و خانواده ات همیشه در قلب و در افکار من هستند. درگذشت خواهرتان را صمیمانه تسلیت می گویم.

There’ll never be anyone quite like your sister. Our most sincere condolences to you and your family
هرگز کسی شبیه خواهر شما نخواهد بود.این ضایعه را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت می گویم.

Your sister was one of the kindest people I’ve ever had the pleasure to know. I'm deeply sorry for your loss.
خواهر شما یکی از مهربان ترین افرادی بود که می شناختم . من این غم بزرگ را از صمیم قلب تسلیت می گویم.


Your sister meant a lot to us all, and we were deeply saddened when we heard the news. Please accept our deepest condolences.
خواهر شما برای همه ما ارزش زیادی داشت و با شنیدن این خبر به شدت متأسف شدیم. عمیق ترین تسلیت ما را پذیرا باشید.


I know that you and your sister were close, and I want to let you know that my prayers are with you and that I’m sorry for your loss.

من می دانم که شما و خواهرتان با هم صمیمی بودید و هموار و برای از دست دادن شما متاسفم

I never knew your sister, but I can only imagine the pain that you’re going through. Please accept my sincerest condolences as you go through this tough time.


من هرگز خواهرت را نشناختم، اما فقط می توانم دردی را که داری متحمل می شوی تصور کنم. صمیمانه ترین تسلیت های من را در این دوران سخت بپذیرید.

Your sister may have passed, but her memory will always be in my heart and on my mind. She was and is loved, and I'm extremely sorry for your loss.

خواهرت ممکن است از دنیا رفته باشد، اما یاد او همیشه در قلب و ذهن من خواهد بود. او دوست داشتنی بود و هست و من بابت غم از دادن خواهرت بسیار متاسفم

Words don’t do justice to how I feel for you right now, as you bear the burden of the passing of your sister. If there is any way I can share this burden with you to help you through, I’m available to do so.


کلمات نمی توانند احساس واقعی را نشان دهند ،می دانم که شما بار مرگ خواهرتان را به دوش می کشید. دوست دارم در تحمل این غم در کنار شما و همرته با شما باشم و برای کمک به شما آماده ام .

Throughout our friendship, your sister was always there to play a part in the fond memories we share. She’ll not be forgotten. Please extend my condolences to the rest of the family.


روزهای دوستی من با خواهر شما سرشار از خاطرات شیرینی است که او در نقش بستن آنها موثر بوده است . او فراموش نخواهد شد لطفا از قول من به بقیه خانواده هم تسلیت بگو .

She was your sister, but she was also the sister I never had. I will miss her dearly, and I am so sorry for what you’re going through. Please accept my condolences.

او خواهر شما بودو خواهری بود که من هرگز نداشتم. دلم برایش تنگ خواهد شد و برای غمی که داری متاسفم. تسلیت مرا پذیرا باشید

من می دانم که شما و خواهرتان با هم صمیمی بودید و می خواهم به شما اطلاع دهم که دعای من همراه شماست و برای از دست دادن شما متاسفم


She left us all far too soon. Our thoughts and prayers are with you as you cope with the loss of your sister.
او خیلی زود همه ما را ترک کرد. فکر و دعای ما با شماست تا با از دست دادن خواهرتان کنار بیایید.

The impact she made in the lives of those around her, is a testament to the kind of person she was. I am so sorry for the loss of your sister.
تأثیری که او در زندگی اطرافیانش گذاشت، گواهی بر نوع شخصیت اوست. برای از دست دادن خواهرت خیلی متاسفم


It was an honor to have gotten to know your sister. She was a wonderful person, and I’m sorry for your loss.
باعث افتخار بود که با خواهرت آشنا شدم. او شخص فوق العاده ای بود و من برای غم از دست دادنش برای شما متاسفم.

Our prayers are with you, and the Lord is with you to strengthen you, as you mourn the loss of your sister. Take comfort knowing that you’re not alone through all of this.
دوست من بدان که همواره دعاگوی تو هستم و در حالی که در غم از دست دادن خواهرتان سوگواری می کنید خداوند با شما است تا شما را یاری کند،.اینها را بدان و خاطر آسوده باش.

Your sister was one of the brightest people I’ve ever known. She’ll be deeply missed amongst all who ever knew her. My sympathies to you and your family.

دوست من خواهرت یکی از باهوش ترین افرادی بود که من تا به حال می شناختم. همه کسانی که او را می شناختند بسیار دلتنگ او خواهد شد. من به شما و خانواده تان همدردی می کنم و تسلیت عرض می نمایم.


Please accept my sympathies over the loss of your beloved sister. If there is anything at all that I could do to help you get through this, please let me know.
همدردی من را در فقدان خواهر عزیزتان بپذیرید. اگر کاری هست که بتوانم انجام دهم تا از پس این مشکل بربیایید، لطفاً به من اطلاع دهید.

I’ll never forget the sense of humor and wit of your sister. She’ll be sorely missed, and I’d like to extend my condolences to you and your family.

من هرگز حس شوخ طبعی و طنازی خواهرت را فراموش نمی کنم. برای او به شدت دلتنگ خواهم شد، و من مایلم غم از دست دادن او را به شما و خانواده تان تسلیت بگویم.

آیا این مطلب مفید بود؟
گالری تصاویر
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید