برای انتخاب اسم دختر با پ در تانما لیستی از اسامی دخترانه با پ کنار هم آورده شده است که در انتخاب درست تر به شما کمک شایانی می کند. در ادامه نام دخترانه با پ با معنی آن ها در مقابلش دیده می شود.

اسامی دخترانه با پ


 • پادمیرا : جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
 • پادنا : اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.
 • پادینا : در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.
 • پارامیدا : پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
 • پارمیدا : پارامیدا، پارامیس، پرمیس
 • پارمیس : پرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر است.
 • پاک آفرین : آفریننده پاک
 • پاک بانو : آناهیتا، بانوی پاک
 • پاک گوهر : پاک گهر
 • پاکدخت : دختر پاک و عفیف
 • پامچال : گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
 • پانتی : نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
 • پانیا :محافظ نگهدارنده
 • پانیک : کسی که قدمش نیک است، خوش قدم
 • پانیسا : مرکب از "پانی" (هندی: به معنای آب) و "سا" ( فارسی: پسوند شباهت) به معنای صاف و زلال مثل آب، به مجاز "زیبا و با طراوت"
 • پاییز : هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
 • پارمین : تکه یا قطعه ای از بلور؛ نام زنِ داریوش.
 • پانته آ : زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
 • پانیذ : پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می ساختند.
 • پرارین دخت : دختر نیکو و خوب
 • پَردیس : بهشت؛ فضای سبز و گل کاری شدهی اطراف ساختمان.
 • پرسا : نرم و لطیف مانند پر.
 • پرستش : نیایش، عبادت
 • پرستو : پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
 • پرستوک : پرستو، نام اصیل پارسی
 • پرشاد : نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی، بسیار شاد
 • پرمیس : پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش کبیر، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است.
 • پرندخت : دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)
 • پرندین : نرم و لطیف چون پرند
 • پَرَنسا : (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.
 • پُرنوش : شیرین؛ زیبا؛ دوست داشتنی.
 • پَرنیا : هم معنی پرنیان
اسم دختر

اسم دختر

اسم های دختر با پ

 • پَرنیان : پارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه ی حریر که برای نوشتن به کار می بردند؛ پرده ی نقاشی.
 • پرناز : مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
 • پرنین : مانند پر
 • پروا : ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
 • پروانه : حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ، حکم، فرمان، جواز و نشان؛ (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه راست پنجگاه و نوعی تحریر.
 • پرور : ریشه پروردن، دارای پر
 • پروش : لطیف چون پر
 • پری : موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوکار و نامرئی که گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته ی خود می کند، زیبارو و دارای اندام ظریف؛ در ادب فارسی پری گاه به معنای اَهرِمن، به معنای شیطان به کار رفته است.
 • پری بانو : همچون فرشته، بانوی زیبا مانند پری
 • پری پیکر : آنکه اندامی زیبا چون پری دارد
 • پری تاج : پری (موجود افسانه ای بسیار زیبا) + تاج، سرآمد پریان
 • پریچه : پری کوچک
 • پریچهر : فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
 • پریچهره : برابر با پریچهر
 • پری دخت : دختر پری، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شد، زیبارو
 • پریرخ : پریچهره، زیبا رو
 • پریرو : پری چهره، زیبا رو
 • پریزاد : زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
 • پریزاده : پریزاد
 • پریژه : پری کوچک
 • پریسا : زیبا چون پری
 • پریسان : مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
 • پری سیما : پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو
 • پریشا : پری شاه، شاه پری ها
 • پریشاد : زیبا روی شاد و خرم
 • پری گل : زیبا چون گل و پری
 • پری ویس : نام زنی در ویس و رامین
 • پریا : زیبا چون پری
 • پریاس : گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب
 • پریان : منسوب به پری؛ فرشتگان؛ زیبا
 • پریفام : زیبا چون پری
 • پریفر : دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر
 • پگاه : صبح زود، سحر
 • پوپک : هدهد، پوپوک
 • پونا : پودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده ی نعناع که برگها و گلهای آن مصرف دارویی دارد.
 • پوروچیستا : نام کوچکترین دختر زرتشت، پر بینش
 • پیراسته : با نظم، با آرایش
 • پیرایه : آراسته، آرایش
 • پیروزدخت : مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر)، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی
 • پیروزه : فیروزه

اسامی دخترانه ایرانی با پ


 • پریگون : مانند پری
 • پریماه : زیبا چون ماه و پری
 • پرین : نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.
 • پریناز : دارای ناز و کرشمه ای چون پری
 • پرینام : دارای نامی زیبا
 • پریوش : زیبا چون پری
 • پرینوش : (پری = موجود زیبا و نیکوکار نامرئی؛ (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف + نوش = بی مرگی، جاوید)، پری روی جاوید و بی مرگ؛ زیباروی و پری پیکر همیشگی.
 • پَریوش : (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی.
اسم های ناز دخترانه

اسم های ناز دخترانه

اسامی دخترانه امروزی با پ


 • پاردیس : پردیس
 • پارامیداپارامیس : نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
 • پادینا : در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.
 • پادنا : اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.
 • پادمیرا : جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
 • پاپوک : نعنای دشتی با گل آذینی، مثل سنبل در بخش خراسان
 • پریفام : زیبا چون پری
 • پریان : منسوب به پری؛ فرشتگان؛ زیبا
 • پریاس : گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب
 • پریا : زیبا چون پری
 • پری ویس : نام زنی در ویس و رامین
 • پری گل :زیبا چون گل و پری
 • پریشاد : زیبا روی شاد و خرم
 • پریشا : پری شاه، شاه پری ها
 • پری سیما : پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو
 • پریسان : مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
 • پریسا : زیبا چون پری
 • پریژه : پری کوچک
 • پیروزه : فیروزه

اسامی دخترانه کوتاه با پ


 • پونه : (در گیاهی) گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده ی نعناع که برگ ها وگل های آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه.
 • پونا : 1- (= پودنه و پونه) (در گیاهی) گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده ی نعناع که برگ ها و گل های آن مصرف دارویی دارد؛ 2- (اَعلام) (= پونه، شهر پونا) ولایت و شهری در جنوب هند در فلات دکن، این شهر صنعتی ...
 • پوران دخت : (پوران + دخت = دختر)، 1- دختر سرخ و گلگون؛ 2- (به مجاز) زیبارو؛ 3- (اَعلام) (= بوران دخت) دختر خسروپرویز ملکه ی ساسانی و بیست و هشتمین فرد از ساسانیان که یک سال و چهار ماه در ایران سلطنت کرد. [دکتر معین در ...
 • پوران : (پهلوی) 1- (= بوران) سرخ، گلگون؛ 2- (اَعلام) 1) نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی؛ 2) بانوی ایرانی دختر حسن ابن سهل و همسر مأمون عباسی [192-271 قمری]. + ن.ک. پوران دخت.
 • پوپک : (در قدیم) هدهد، پوپوک.
نام دخترانه

نام دخترانه

اسامی دخترانه خارجی با پ


 • پاملا (Pamela): این نام توسط شاعری به نام فیلیپ سیدنی اختراع شده است.
 • پاتریشیا (Patricia): پاتریشیا شکل زنانه نام پاتریک است. این نام دومین نام رایج زنانه محسوب می شود.

اسامی دخترانه ترکی با پ


 • پینار : به معنی چشمه، سرچشمه

اسامی دخترانه کردی با پ


 • پژال : به معنی جوانه نازک، شاخه های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه های تازه روییده و ریز درختان

اسامی دخترانه گیلکی با پ


 • پاپلی : پروانه.
 • پامچال : گل معروف.
 • پَرزَه : آهو.
 • پورسو : پرنور.
 • پیتونَک : پونه، گیاه معطر.
 • پیندِره : گیاه دارویی، پنیرک.
اسم دختر با پ

اسم دخترانه با پ

اسامی دخترانه مازنی با پ


 • پاپلی: پروانه.
 • پامچال: گل معروف.
 • پَرزَه: آهو.
 • پورسو: پرنور.
 • پیتونَک: پونه، گیاه معطر.
 • پیندِره: گیاه دارویی، پنیرک.

اسامی دخترانه گل با پ


 • پرگل : (به فتح پ) هر یک از گلبرگ های گل
 • پرگل : (به ضم پ) دارای گل های زیاد، پر از گل
 • پری گل : زیبا چون گل و پری
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید