بعضی از والدین دوست دارند تا اسم دختر با گل برای فرزند خود برگزینند. از آن جا که وجود گل در اسامی زینتی برای اسم است، این خواسته منطقی به نظر می رسد و می تواند یک گزینه ایده آل برای هر کدام از خانواده ها باشد. در این قسمت تانما لیستی از اسامی دخترانه با گل ارائه شده است که در این لیست، معنی اسامی دختر ها نیز وجود دارد.

اسم دختر با گل با الف


 • آبگل

گلاب، مایعی خوشبو که از برگ گل ها به دست می آید

 • آذرگل

گلی سرخ رنگ شبیه شقایق

 • آذین گل

زینت گل، زیورگل، کنایه از زیبایی بسیار زیاد

 • آراگل

آراینده گل ها، زیبا کننده گل ها

 • آفرین گل

گل تحسین برانگیز، کنایه از دختر بسیار زیبا

 • آق گل

آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید

 • آلاگل

آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی

 • آیگل

آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه

 • انارگل

گل انار

اسم دخترانه زیبا با گل

اسم دخترانه زیبا با گل

اسم دختر با گل با ب


 • بدن گل

آن که بدنی لطیف و زیبا

 • بهارگل

گلی که در بهار می روید

 • بهگل

مرکب از به (زیباتر) + گل

 • بیدگل

گل درخت بید، نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان

 • بی بی گل

بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده

اسم دختر با گل با پ


 • پرگل

(به فتح پ) هر یک از گلبرگ های گل

 • پرگل

(به ضم پ) دارای گل های زیاد، پر از گل

 • پری گل

زیبا چون گل و پری

اسم دخترانه با گل با ت


 • تابان گل

مرکب از تابان (درخشان) + گل

 • تاج گل

آن که چون تاجی در رأس گل ها است، زیبا

 • ترگل

گل تازه و شاداب

 • تَنَسگُل

نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر

 • تیساگل

گلِ خالص

 • تحفه گل

تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند

 • تی تی گل

مرکب از تی تی (شکوفه) + گل

نام دخترانه خاص با گل

نام دخترانه خاص با گل

اسم دختر با گل با چ


 • چهره گل

آن که چهره ای زیبا چون گل دارد

اسم دختر با گل با خ


 • خرم گل

آن که چون گل خرم و با طراوت است

 • خندان گل

آن که چون گل شاداب و باطراوت است

 • خانم گل

خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

اسم گل دخترانه با د


 • دُرگل

در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گل ها

اسم دخترانه زیبا با گل با ز


 • زرگل

زرین گل

 • زرین گل

آن كه چون گلی زرین زیبا و درخشان است

اسم دخترانه خاص با گل با س


 • سارگل

گل زرد

 • سپیده گل

گل سپید، گلی که موقع سر زدن سپیده باز شود

 • سَرگل

اولین گل، بهترین از هر چیز

 • سَروگل

(سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب

 • سی گل

سی عدد گل

 • سمن گل

گل یاسمن

 • سحرگل

(عربی فارسی) گل سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

 • سوگل

مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب

نام دختر زیبا با گل

نام دختر زیبا با گل

اسم دختر با گل با ش


 • شادگل

آن که چون گل شاداب است

 • شاهگل

زیباترین گل در میان گل ها

 • شهرگل

گل شهر

 • شهگل

بهترین گل، گلِ شاهانه

 • شیرین گل

گل زیبا

اسم دختر با گل با ص


 • صنم گل

صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل، گل زیبا

اسم دختر با گل با ف


 • فام گل

به رنگ گل

 • فرگل

دارای شکوه و زیبایی گل

 • فخرگل

فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل

اسم دخترانه قشنگ با گل با ق


 • قشنگ گل

گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است

نام دخترانه زیبا با گل

نام دخترانه زیبا با گل

اسم دختر با گل با گ


 • گل آذین

زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه

 • گل آرا

زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه

 • گل آسا

مانند گل

 • گل آور

(گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)، گل آورنده، گلدارنده؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

 • گل آویز

مرکب از گل + آویز (آویخته شده)

 • گل افروز

مرکب از گل + افروز (افروزنده)

 • گل افشان

افشاننده ی گل یا ریزنده ی گل، گل فشان

 • گل اندام

دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل

 • گل بهار

گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل

 • گل پر

دانه معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است

 • گل پرست

دوستدار گل

 • گل پری

زیبا چون گل و پری

 • گل پناه

پناه گل

 • گل تاج

تاجی پر از گل

 • گل جهان

گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان

 • گل دانه

دانه گل

 • گلاب

مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید

 • گلابتون

رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود

 • گلاسا

مانند گل، مرکب از گل و (آسا) پسوند مشابهت

 • گلاله

اکل مجعد، موی پیچیده

 • گُلان

منسوب به گل؛ گل ها؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

 • گلبَر

آن که آغوشش چون گل لطیف و نازک است؛ گونه ای از گل ها

 • گلباش

گل + باش، از نام های رایج میان زنان کرد

 • گلباران

بارانِ گل، گل بسیار، برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود

 • گلبان

نگهدارنده و محافظ گل، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم

 • گلبانو

بانویی زیبا چون گل

 • گلبخت

(گل + بخت = سرنوشت، طالع)، (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی

 • گلبرگ

هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

 • گلبن

بوته یا درخت گل

 • گلبوته

بوته گل

 • گلبیز

گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو

 • گلپاد

نگهبان گل

 • گلپاره

قطعه ی گل، تکه ی گل؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

 • گلپر

دانه ی معطری به شکل پولک های زرد کوچک

 • گلپری

گل+ پری = (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف، (به مجاز) زیباروی با طراوت که دارای اندام ظریف مثل پری است

 • گلپسند

زیباروی مورد پسند

 • گلپونه

گل های کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

 • گل پیکر

ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام

 • گلتا

همتای گل

 • گل جهان

ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ (به مجاز) زیبارو

 • گل چمن

گلِ چمن؛ (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم

 • گلچهر

گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

 • گلچهره

گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

 • گلچین

آن که گل می چیند، چیننده ی گل، همچنین به معنی منتخب و برگزیده

 • گلخندان

گلخند (شکفتن شکوفه ها)

 • گلخنده

گلخند، دختری که لبخندش زیباست

 • گلدانه

بذرِ گل؛ (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لطیف و با طراوت) را دارد

 • گلدخت

(گل+ دخت = دختر)، دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

نام دختر با گل

نام دختر با گل

 • گلدیس

چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

 • گلرخ

زیبارو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد

 • گلرنگ

به رنگ گل

 • گلرو

گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبارو

 • گلریز

گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

 • گلزاد

زاده گل

 • گلزار

گلستان

 • گلزر

گل طلا، گل طلایی رنگ؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

 • گلزری

گلزر، گلی به رنگ طلا

 • گلسا

گلسان، مانند گل

 • گلسان

گلسا، مانند گل

 • گلستان

محل پر از گل

 • گلستانه

منسوب به گلستان، گلستان، نام روستایی در نزدیکی کاشان

 • گلسر

آن که سر و رویی چون گل دارد

 • گلسرخ

هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ (به مجاز) زیبارو

 • گل سیما

گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره ای زیبا همانند گل دارد

 • گلشا

بهترین و زیباترین گل، شاه گل ها

 • گلشاد

گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است

 • گلشهر

از شخصیت های شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

 • گلشید

گلی که چون خورشید می درخشد

 • گلشکر

(گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو)، لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو

 • گلشَن
 • گلستان
 • گلعذار

گل (فارسی) + عذار (عربی)، گلچهره

 • گلفام

به رنگ گل سرخ، گلگون

 • گلطلا
 • گلزر
 • گلفشان

گل افشان

 • گلگون

به رنگ گل سرخ

 • گلگونه

گلگون

 • گلگیس

ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است

 • گلمهر

(گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان

 • گلنار

گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیت های شاهنامه

 • گلناز

دارای ناز و عشوه ای چون گل

 • گلنام

دارای نامی زیبا چون گل

 • گلندام

گل اندام

 • گلنواز

نوازش کننده گل

 • گلنوش

مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی

 • گلنسا / گل نسا

گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان)، زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار

 • گلی

منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل

 • گلیا

منسوب به گل

 • گلیار

یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

 • گلیتا

همتای گل

 • گلین

منسوب به گل، به رنگ گل

اسم دخترانه با گل

اسم دخترانه با گل

اسم دخترانه شیک با گل با م


 • ماه گل

گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 • مِهرگل

(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

 • مَهگل

(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

 • مِیگُل

(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده

اسم دختر با گل با ن


 • نارگل

گل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است

 • نازگل

دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

 • نوگل

گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان

نام دخترانه با گل با ی


 • یارگل

دوستی که همانند گل زیباست

نام دخترانه با گل

نام دخترانه با گل

آیا این مطلب مفید بود؟ 402
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید