انتخاب اسم پسر با د برای بسیاری از والدین می تواند چالشی بزرگ باشد چرا که در انتخاب نام پسر خود باید به نکات زیادی توجه کنید که یکی از این نکات معنی اسم پسرانه است. در ادامه لیستی از اسامی پسرانه با د ارائه شده است.

اسامی پسرانه با د


 • دادآفرید : از داد آفریده شده، از نامهای خداوند، نام یکی از سرودهای موسیقی
 • دادار : خالق و آفریدگار، آفریننده، از نامهای خداوند، عادل
 • دادبرزین : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
 • دادبه : (تلفظ: dād beh)، دارنده بهترین داد (عدل، داوری، دادگری)
 • دادفر : (تلفظ: dād far)، دارای فر و شکوه و عظمت از حیث دادگری و عدل
 • دادفرخ : مرکب از داد (عدل) + فرخ (فرخنده، مبارک)، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان
 • دادفروز : فروزنده عدل و داد، عادل

اسامی پسرانه ایرانی با د


 • دادفرین : نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
 • دادمهر : عدالت دوست؛ نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ
 • دادور : دادگر؛ (به مجاز) قاضی؛ از نامهای خداوند.
 • دارا : یکی از اسم های پسر اصیل ایرانی به معنی برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوند
 • داراب : دارنده؛ شکوه و خودنمایی، در شاهنامه نام شاه ایران از سلسله ی کیانی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس.
 • دادهرمز : داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان
 • داران : دنیا و آخرت
اسم پسربچه با د

اسم پسربچه با د

اسامی پسرانه امروزی با د


 • دارمان : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • دارنوش : دارنده حیات، زنده
 • داریا : (تلفظ: dāriyā) در پارسی باستان یعنی دارنده، دارا
 • داریان : نام شهری در شوشتر که احداث آن را به دارا (داریوش) نسبت می دهند
 • داریاو : نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها
 • دارینوش : دارنده حیات، زنده، نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است.

اسامی پسرانه کوتاه با د


 • داریو : (تلفظ: dāryu) (= داریوش)، داریوش
 • داریوش : دارا، دارنده ی نیکی (بهی)؛ نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله ی هخامنشی.
 • داشاب : هدیه، داد و دهش و چیزی به مردم دادن
 • داشاد : هدیه، عطا و بخششی که پارسیان روز عید به مردم می داده اند.
 • دامور : آواز نرم و لطیف
 • دانا : دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.
 • دانش : علم، مجموعه ی اطلاعات یا آگاهیها درباره ی یک پدیده که از طریق آموختن، تجربه یا مطالعه به دست می آید.
 • دانشور : دانش + ور (پسوند دارندگی)، دارای علم و دانش، دانشمند.
 • دانوش : نام شخصی در داستان وامق و عذرا
 • دانیار : دارنده ی دانش و آگاهی؛ آگاه
 • دانشیار : کسی که دانش یاراوست، آنکه دانش یاری اش نماید.
 • دامون : دشت و صحرا؛ از حکمای قدیم یونان و از فیثاغورثیان.
 • داور : حَکَم؛ قاضی؛ (به مجاز) خداوند، پادشاه، حاکم.
 • داو : هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند، قاضی، خداوند
 • دَستان : آهنگ و لحن، داستان، قصه، افسانه؛ لقب زال پدر رستم.
 • دشمه : از شخصیت های شاهنامه
نام پسربچه با د

نام پسربچه با د

 • دلاور : شجاع و جنگجو؛ گستاخ
 • دلیر : شجاع، دارای جرأت و جسارت؛ گستاخ، بی پروا
 • دماوند : دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران
 • دمور : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب
 • دهقان : (معرب از فارسی دهگان)، کشاورز، مالکِ ده؛ (به مجاز) ایرانی؛ زرتشتی؛ هر یک از دانایان و راویان تاریخ و اساطیر ایران، بزرگ و حاکم ولایت
 • دیاکو : سرزمین و نام اولین پادشاه ایران و قوم ماد
 • دینیار : یار و یاور و مددکار دین.
 • داتان : مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود
 • دان : قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب (ع)
 • دانیال :قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل
 • داوود : محبوب؛ شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.
 • داوید : داوود

اسامی پسرانه مذهبی با د


 • دادعلی : داد (فارسی) + علی (عربی)، داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد.
 • دانیال : قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل
 • داوود : محبوب؛ شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.

اسامی پسرانه قرآنی با د


 • داوید : داوود
 • دوست محمدد: دوست (فارسی) + محمد (عربی) دوستدار محمد
 • دین محمد : دین (فارسی) + محمد (عربی)، دارای دین محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک
 • دها : (تلفظ: dahā) زیرکی، هوشمندی
 • دیار : سرزمین، کشور، موطن، زادگاه

اسامی پسرانه خارجی با د


 • داتان : مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
 • دان : قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
 • دانیال : خدا حاکم من است ، نام یکی از چهار پیامبر
 • دنیس : نام یکی از شاهان یونانی که افلاطون مدتی در دربار او بود .
 • دانیل (Daniel): دانیل یک نام مقدس به معنای ” خدا قاضی من است” می باشد. داستان دانیل در قرون وسطی بسیار محبوب بود و در نمایشنامه های بسیاری مورد استفاده قرار می گرفت.
 • دونالد(Donald): دونالد فرم انگلیسی شده Domhnall اسکاتلندی است.
 • دیوید(David): دیوید نامی است که در کتاب مقدس نیز ذکر شده است.
نام پسرانه با د

نام پسرانه با د

اسامی پسرانه ترکی با د


 • دومان : مه، غبار

اسامی پسرانه لری با د


 • دامون : دامنه کوه
 • داوار : موطن مادری
 • درستبا : سالم باش
 • دسبار : از مناطق بختیاری
 • دلِسپید : مهربان، دلپاک
 • دلیار – دیار : آشکار، تصور و خیال
 • اسامی پسرانه کردی با د
 • دادیار : حامی قانون، مجری عدالت

اسامی پسرانه گیلکی با د


دابو: اسم تاریخی: سلسله دابوان یا دابویه مأخوذ از آن است.
دابویه: اسم تاریخی: پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان.
داتا: از شاهان باستانی معاصر کورش کبیر.
داره: داس مخصوص درو برنج. سلاح همیشه گی دهقانان شمال.
دامون: جنگل
دردان: اسم تاریخی: از سرداران.

اسامی پسرانه مازنی با د


دُرفک: یکی از بلندترین کوه های گیلان.
دفراز: تکیه گاه.
دکیه: اسم تاریخی.
دلفک: درفک
دوباج: اسم تاریخی. از فرمان روایان گیلان.

اسامی پسرانه فرانسوی با د


دیان : دیانا

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید