در بین اسم های مختلفی که می توانید برای فرزند پسر خود برگزینید، اسامی پسر گیلکی را هم باید نگاهی بیاندازید چرا که این اسم ها، وزنی مناسب و آهنگی خوش دارند که یک انتخاب درست را پیش روی شما قرار می دهند. اگر قصد انتخاب اسم پسر گیلکی را دارید باید بگوییم که در لیست اسم پسرانه گیلکی قشنگ، اسم های خاص بسیار دیده می شوند. برای این که بتوانید یک اسم پسرانه گیلکی شیک یا یک اسم پسرانه گیلکی خاص انتخاب کنید، کافیست نگاهی به لیست زیر بیندازید چرا که نام های پسرانه گیلکی با معنی آن ها فراهم شده است تا کمکی برای شما باشد.

اسم پسرانه گیلکی

اسم پسرانه گیلکی

اسم پسر گیلکی با حرف الف:


 • آرنگ، نام کوهی در اشکورات.
 • ارغش (ارگاش)، اسم تاریخی، از شاهان باستانی گیلان.
 • اسفار، اسم تاریخی، از سرداران.
 • اسفان، » »
 • اسوار، اسفار
 • اشاکید، اسم تاریخی، از شاهان باستانی
 • اشتاد، اسم تاریخی.
 • افرا، از درختان چنگلی.
 • افراشته، شاعر معروف گیلکی سرا.
 • آلندا، اسم تاریخی، از شاهان باستانی.
 • امینا، امین (با تلفظ رایج در قدیم)
 • انوز، اسم تاریخی، از فرمان روایان گیلان.
 • اُوجا، از درحتان، جواب و پاسخ.
 • اوخان، پژواک، انعکاس صدا.
 • ایجگره، فریاد.
 • ایلشام، اسم تاریخی، از سرداران.

اسم پسر گیلکی با حرف ب:


 • بازان، اسم تاریخی، از سرداران.
 • باو ، اسم تاریخی، سلسله باوندیان مأخوذ از آن است.
 • باوند، اسم تاریخی، از شاهان باستانی.
 • بکران، از سرداران مرداویج زیاری.
 • بنجاسپ، از سرداران.
 • بُندار، از سرداران. نام شاعر معروف.
 • بویه، پدر موسس سلسله ال بویه.
 • اسم پسر گیلکی با حرف پ:
 • پادوسبان، اسم تاریخی. سلسله پادوسبانان منسوب به آن است.
 • پاموج، راه پیما. هم پا.
 • پشنگ، اسم تاریخی، از سلسله پادوسبانان.
 • پلیام (پلیم)، گیاهی که در اطراف رشت «شوند» گویند.
 • پوردیل، آدم با دل و جرأت.
 • پورگیل، اسم تاریخی، از سرداران.
نام پسر گیلکی

نام پسر گیلکی

اسم پسر گیلکی با حرف ت:


 • تالجین، اسم تاریخی، از سرداران.
 • تام، آرام، ساکت.
 • تجاسب، از فرمان روایان. سلسله تجاسپی مأخوذ از ان است.
 • تکیدار، اسم تاریخی، از سرداران.
 • توکا، پرنده ای از انواع کاکلی ها.
 • توکالی، قله کوه.
 • تیدا، اسم تاریخی، از سرداران.
 • تیرمَزَن، اسم تاریخی.

اسم پسر گیلکی با حرف ج:


 • جانگول، بدنی که چون گل است.
 • جستان، اسم تاریخی، سلسله جستانیان مأخوذ از ان است.
 • جوانگول، گل شاداب، جوانی که چون گل است.
 • جیم رو، سرخ رو. آتشین رخ.
 • جیگلی، فریاد.

اسم پسر گیلکی با حرف ت:


 • چارخو، از پرنده گانی که کنار نیزار زنده گی می کنند.
 • چیران، اسم مکان
 • چیکا، پرنده ای است.
اسم پسرانه گیلکی زیبا

اسم پسرانه گیلکی زیبا

اسم پسر گیلکی با حرف خ:


 • خُجیران، خوب ها.
 • خورزاد، اسم تاریخی، از شاهان پادوسبانی.
 • خورکیا، اسم تاریخی، از شاهان کیایی.
 • خورگام، اسم مکان.
 • خوندش، پژواک، انعکاس صدا.
 • خیلو، اسم تاریخی.

اسم پسر گیلکی با حرف د:


 • دابو، اسم تاریخی، سلسله دابوان یا دابویه مأخوذ از آن است.
 • دابویه، اسم تاریخی، پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان.
 • داتا، از شاهان باستانی، معاصر کورش کبیر.
 • داره، داس مخصوص درو برنج، سلاح همیشه گی دهقانان شمال.
 • دامون، جنگل
 • دردان، اسم تاریخی، از سرداران.
 • دُرفک، یکی از بلندترین کوه های گیلان.
 • دفراز، تکیه گاه.
 • دکیه، اسم تاریخی.
 • دلفک، درفک
 • دوباج، اسم تاریخی. از فرمان روایان گیلان.

اسم پسر گیلکی با حرف ر:


 • رشاموج، اسم تاریخی، از سرداران.
 • روخان، رودخانه.
 • روزمان، اسم تاریخی، از سرداران.

اسم پسر گیلکی با حرف ز:


 • زربین، سرو کوهی.
 • زرمان، اسم تاریخی، از سرداران.
 • زرهوا،
 • زریزاد،
 • زمانا، زمان (با تلفظ رایج در قدیم)
 • زهار، فریاد
 • زیار، اسم تاریخی، نام سلسله آل زیار مأخوذ از آن است.
اسم پسرانه گیلکی شیک

اسم پسرانه گیلکی شیک

اسم پسر گیلکی با حرف ژ:


 • ژیویر، فریاد.

اسم پسر گیلکی با حرف س:


 • سالوک، اسم تاریخی، از فرمان روایان.
 • سرخاب،
 • سلیم، از پرنده گان.
 • سوخرا، اسم تاریخی.
 • سورخانی، نام رودخانه ای بین گیلان و مازندران.
 • سوریل، اسم تاریخی، از سرداران.
 • سیالَک، پرسیاوشان، گیاه دارویی.
 • سیاه گیل، اسم تاریخی.
 • سیلاک، بارنده گی زیاد.

اسم پسر گیلکی با حرف ش:


 • شاه میران، اسم تاریخی.
 • شراگیم، اسم تاریخی.
 • شرفشاه، شاعر عارف و گیلکی سرای قرن هشتم هجری.
 • شرمزن، اسم تاریخی.
 • شروین، اسم تاریخی.
 • شیراسفار، اسم تاریخی، از سرداران.
 • شیراسوار، ="شیراسفار.
 • شیردیل، شجاع با دل شیر.
 • شیرزیل، اسم تاریخی، قرن چهارم هجری.
 • شیرَج، اسم تاریخیع از سلسله کاکوان.
 • شیرود، نام رودی در تنکابن، اسم مکان.
 • شیرویه، اسم تاریخی.

اسم پسر گیلکی با حرف ف:


 • فاراب، اسم مکان، یکی از بلوک عمارلو.
 • فرخان، اسم تاریخی.
 • فرشوازگر، اسم تاریخی، لقب گیل بن گیلان شاه.
 • فولوق، یک گل آتش.
 • فیروزان، اسم تاریخی، از فرمان روایان گیلان.
اسم پسر گیلکی

اسم پسر گیلکی

اسم پسر گیلکی با حرف ق:


 • قارن، اسم تاریخی، از ملوک باستانی شمال.
 • قاینا، قانع، متقاعد.
 • قهران، اسم تاریخی.

اسم پسر گیلکی با حرف ک:


 • کادوس، اسم تاریخی، از اقوام باستانی گیلان.
 • کارکیا، اسم تاریخی، از القاب سلسله کیایی.
 • کارن، قارن.
 • کاسک، اسم تاریخی.
 • کاکو، اسم تاریخی، سلسله کاکوان یا کاکویه مأخوذ از آن است. اسم کوهی در اطراف سیاهکل.
 • کاکوان، اسم تاریخی، سلسله کاکوان.
 • کاکوشاه، اسم تاریخی.
 • کاکوی (کاکویه)، اسم تاریخی از سلسله کاکوان.
 • کاکی، اسم تاریخی، از سرداران، پدر ماکان.
 • کالنجار، اسم تاریخی، نام غریب شاه معروف.
 • کالی، از شاهان.
 • کالیجار، از القاب آل بویه.
 • کامرو، اسم تاریخی، از بزرگان قرن پنجم هجری.
 • کردویه، اسم تاریخی، از سرداران.
 • کوبار، باران کوه.
 • کورتکین، اسم تاریخی، از سرداران.
 • کورموش،
 • کوشیار، اسم تاریخی، کوشیار دیلمی، منجم معروف و صاحب آوزاه گیلانی.
 • کوشیج، اسم تاریخی، نام سلسله.
 • کوکبان، اسم تاریخی، از سرداران.
 • کیا، اسم تاریخی، نام سلسله کیایی مأخوذ از امیرکیا است.
 • کیاشر، اسم تاریخی، از امرای موشایی یا کوشیج.

اسم پسرانه شمالی با حرف گ:


 • گشتام، اسم تاریخی، از سلسله پادوسبانان.
 • گورگیل، اسم تاریخی، پسر گیلان شاه.
 • گوری گیر، اسم تاریخی.
 • گوکیان، اسم تاریخی، از دیالمه.
 • گولاز، افتخار، مباهات.
 • گیل، قوم گیل.
 • گیلاک، گیلک
 • گیلان شاه، اسم تاریخی، از شاهان باستانی.
 • گیلداد، اسم تاریخی.
 • گیلو، گیل
 • گیلیده، اسم تاریخی، پدر بویه.
 • گیله لو، گیل.

اسم پسرانه گیلکی با حرف ل:


 • لاهیج، نام لاهیجان مأخوذ از آن است.
 • لیاشیر، اسم تاریخی، از سرداران.
 • لیشا، اسم تاریخی، از سرداران.
 • لیشام، اسم تاریخی، قرن سوم هجری.
 • لیما، اسم کوهی در حوزه تنکابن.
 • لونک، اسم مکان، اسم آبشار (نیمه راه سیاهکل-دیلمان)
اسم پسرانه گیلکی خاص

اسم پسرانه گیلکی خاص

نام پسر گیلکی با حرف م:


 • ماز، نام کوهی میان گیلان و مازندران.
 • مازیار، اسم تاریخی، سردار معروف و ملی.
 • ماکان، اسم تاریخی، سردار معروف.
 • ماکرد، اسم تاریخی.
 • ماناد، اسم تاریخی، پسر جستان از سلسله جستانیان.
 • ماناذر، اسم تاریخی.
 • ماندار، اسم تاریخی، از سرداران.
 • مرتیا، اسم تاریخی، از سرداران.
 • مرداویج، اسم تاریخی، از شاهان زیاری.
 • مرزبان، اسم تاریخی، از شاهان باستانی گیلان
 • مشیز، اسم تاریخی، از سرداران.
 • موتا، از شاهان باستانی گیلان.

اسم پسر گیلکی با حرف ن:


 • نسپر، از انواع پرنده گان جنگلی خوش آواز
 • نوبوله، ساقه جوان درخت.
 • نودار، اسم تاریخی، از سلسله پادوسبانان.
 • نومود، برازنده، درخور، جلوه.
 • نیما، نام کوهی در شمال (یوش مازندران)، نام کوچک علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )

اسم پسر گیلکی با حرف و:


 • والای تلاطم
 • وردان در لغت به معنای زگیل است اما در معنای کل به معنی عدالت، پاکی و شاگردان نیز معنی می دهد.
 • ورنا نام باستانی و کهن گیلان، جوان و برنا، نیک و خوب
 • وشمگیر صیاد و شکارکننده ی بلدرچین، نام یکی از ملوک دیالمه ی حکومت آل زیار
 • ولکین اسم تاریخی
 • ونداد بشارت دهنده ی امید و آرزو، نام یکی از حکمرانان طبرستان و سرداران پادوسبانی
 • ونداسفان
 • وهادان
 • وهرز نیکو آفریده شده و آهسته، نام یکی از سرداران انوشیروان
 • وهسودان از شاهان سلسله جستانی

نام پسرانه گیلکی با حرف ه:


 • هروسندان، اسم تاریخی، از سلسله پادوسبانان.
 • هزارَسف، اسم تاریخی. [شباهت زیادی با هزاراسپ (دارنده هزاراسب)، لقب ضحاک دارد]
 • هوسم، اسم مکان، نام قدیم رودسر.

اسم پسر گیلکی با حرف ی:


 • یاور، کمک و همراه در امر کشت و زرع و هر کار دیگر.
 • یاجین، دندانه های اره و داس.
 • یزدیار خدایار، نام یکی از سرداران دیلمی
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید