تصاویر تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

تصاویر تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

تصاویر مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

تصاویر مراسم تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی در اهواز

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید