تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در تهران

بامداد روزدوشنبه پیکر 16 دی 98 پیکر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت وارد تهران شد.

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

محسن رضایی در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در تهران

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید