تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

تصاویر از مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در کرمان

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید