محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد ، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد ، چون سرا و دکان و مانند این ، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بلا و مصیبت رسد .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی خویشتن را به خواب ، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد ، به قدر آبادانی که دیده بود و اگر به خلاف بیند ، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح کارهای این جهانی .

دوم : خیر و منفعت .

سوم : داد و کامرانی .

چهارم : بر گشایش کارهای بسته .

نفایس الفنون :

اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید . چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است . اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید ، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید . چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید