غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

اچ میلر می‌گوید :

اگر ببینید که در هوایی آزاد آب تنی می‌کنید ، به معنی این است که موفقیت بسیاری در پیش روی شما است .

اگر ببینید که در یک آبشار آب تنی می‌کنید نشانگر این است که نقشه‌های شما با شکست روبه‌رو می‌شود .

اگر ببینید که با لباس آب تنی می‌کنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد .

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید .

اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد .

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید