منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است . حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد . اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد . آب متعفن بیماری است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

آبشار امیدهای بر باد رفته

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . ثروتی که برای تأمین زندگی آیندة شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل سختی خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود

یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی

به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .

از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید