آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است .

اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند ، نشانة تعلق خاطری پایدار است .

اگر شخصی در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است ، علامت آن است که آینده‌ی خود و دیگران را در اختیار خواهد گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید