ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد . اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت ، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند ، اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند ، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند ،

حضرت دانیال گوید :

آبگینه در خواب زن بود ،

اگر بیند که در آبگینه آب همی خورد ، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد ،

اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد ، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد .

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود ، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد .

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود ، اگر بیننده خواب پادشاه باشد .

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، اگر پادشاه نباشد ، دلیلل کند که بر قدر واندازه او خیر و خرمی یابد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که آبگینه داشت ، بیفتاد و بشکست ، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد ، زنی ازخویشان و ی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل ، به منزله خداوندگار بود

بعضی از معبران گفته اند : آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است . از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود . در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است . خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی . روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند . معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید