حضرت دانیال گوید :

آب بینی ، دلیل بر فرزند کند .

اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را فرزند آید

اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید ، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم برهد . اگر بیمار بود ، شفا یابد .

محمد بن سیرین گوید :

آب بینی در خواب فرزند بود ،

اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند که وی را پسر آید .

اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید .

اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را بیفکند

اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند ، دلیل کند که او را پسری آید .

اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند ، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند ،

اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند ، همین دلیل کند .

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود .

اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود ، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد

اگر بیند که آب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید