محمدبن سیرین گوید :

اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است . اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :

روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بینندة خواب دارد .

اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .

اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .

اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دمای هوا قرار گرفته‌اید ، نشانه‌ی آن است که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می‌آورد . تنفس در هوای گرم ، علامت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید ، رنج خواهید برد . دیدن آب و هوا در خواب ، به معنی آن است که بیننده‌ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آب و هوای خوب : امنیت در همه امور

آب و هوای بد : خبرهای نا خوشایند

باد شدید : یک رفاقت بزرگ

آب و هوای طوفانی : دشمنان بدنبال شکست شما هستند .

آب وهوای بارانی : خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین میکند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید