آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانه‌ی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید