محمد بن سیرین گوید :

آتش افروختن به خواب ، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود

.

اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود ، یاکسی دیگر بدان گرم شود ، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد

اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت ، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند

اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند ، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان ، تا طلب حال کسی کند

.

اگر بیند که از آن بریان بخورد ، دلیل کند که به قدر آن ، روزی به وی رسد ، با غم و اندوه

.

اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت ، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر ، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد

.

اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود ، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود

.

اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند

.

اگر بیند که آتشی برافروخت از برای روشنائی ، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند ، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید

.

اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد ، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت ، او جنگ و خصومت افتد

.

ودولتش افزون شوداگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش ، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد ، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد

.

اگر این کس پادشاه بود ، عز و جاه و دولتش افزون گردد ، اگر بیند آن آتش که افروخت بمرد ، دلیل کند که هلاک گردد

.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند ، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند ، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند

.

اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد ، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت ، نه به راه راست ، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد

.

اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت ، تا آن موضع را بسوزد ، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود ، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود

.

اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد ، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد

.

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید