لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن : به جشنی دعوت خواهید شد

آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

آنلی بیتون می‌گوید :

آتش بازی در خواب ، علامت تندرستی و سلامتی است .

اگر دختری در خواب بیند که آتش بازی می‌کند ، دلیل دیدن مکان‌ها دور می‌باشد .

اچ میلر می‌گوید :

دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید .

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند .

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید