منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند . داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید . داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد . آجر روی هم چیدن نیکو است . اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس می کنید که او برای شما کار می کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می شوید . اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم می چینید از جانب شما دیگری تقویت می شود . مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است . اگر خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید . روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر کسی در خواب آجر سفالی سقف را ببیند ، معنی آن این است که در مسائل مالی شانس بسیار خوبی به او روی خواهد آورد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید ، دلالت بر آن دارد که تلاشهای شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید