لوک اویتنهاو می گوید :

آدرس رابا صدای بلند خواندن : تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت

آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید

بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان

به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک آدرس می نویسید : بدون دقت و احتیاط هیچگونه معامله یا اقدامی نکنید .

اشخاص دیگر آدرس می نویسند : کارهایی که بدشانسی بدنبال آن است .

یک آدرس مربوط به کار : شانس و شادی یک آدرس را روی یک نامه عاشقانه مینویسید : خبرهای خوش

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید