هانس کورت می‌گوید :

دیدن آدم مست در خواب ، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادی دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتی شما شده است .

اگر در خواب ببینید که مست هستید ، اوقات خوبی خواهید داشت ولی این خوبی‌ها زودگذر می‌باشند

اگر مردم را مست دیدی ، بدانید که شما از لحاظ روحی ، ناراحتی‌هایی را دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید