لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آدم و حوا در خواب ، بدین معنی است که اتفاقات و پیامدهای ناامیدکننده‌ای در زندگی شما رخ می‌دهد .

اگر ببینید حوا با مار صحبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب می‌رسانند .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخت .

دیدن آب و حوا در بهشت ، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است که خیانت و بی وفایی ، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می کند ، نشانة آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آدم و حوا : خوشبختی

شما با آدم حرف می زنید : خواسته های شما برآورده میشود .

با حوا حرف میزنید : نا کامی در عشق و احساسات

یک زن خواب آدم را ببیند : او بچه دار خواهد شد

یک مرد خواب حوا را ببیند : او یک مهمانی فامیلی برگذار میکند

یک دختر جوان خواب آدم را ببیند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .

یک پسر جوان خواب حوا را ببیند : شغل جدیدی پیدا می کند .

خواب ببینید که حوا هستید : پول و خوشبختی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید