آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .

اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .

آرایشگر

دیدن

آرایشگر

در خواب ، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .

اگر زنی خواب ببیند موهایش را

آرایشگر

ی درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .

دیدن آرایشگاه در خواب ، نشانگر آن است که اگر کمی دقت و تلاش کنید ، پیروزی‌های بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید ، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید .

با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند .

فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت .

موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد

موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود .

موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .

موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد

رنگ موهایتان را از بین میبرید ( دکلره میکنید ) : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت .

دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور

سلمانی برای شما یک کلاه گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست .

شما

آرایشگر

هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود . موهایتان را بوسیله

آرایشگر

کوتاه می کنید : در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان میشود .

آرایشگر

ریشتان را می تراشد : ضرر مالی .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید