ابراهیم کرمانی گوید :

آرد بیز به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد .

محمد بن سیرین گوید :

آرد بیز به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و دوست وی گردد

و بعضی از معبران گویند :

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود :

اول : مردی مصلح ،

دوم : زنی فضول ،

سوم : خادم ،

چهارم : منفعت اندک .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید