دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید ، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد ، از آنجا که امید ندارد .

محمد بن سیرین گوید :

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود ،

آرد گندم ، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود ،

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود .

جابرمغربی گوید :

آرد فروش به خواب دیدن ، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‌رنج بدو رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود . 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

آرنج

1ـ دیدن

آرنج

خود درخواب ، علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار ، پول اندکی دریافت می کنید . 2ـ اگر دختری

آرنج

خود را درخواب ببیند ، نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند ، سود بجوید . اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت

آرنج

را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .

آرد را میسوزانید : خطر درپیش است .

با آرد شیرنیی می پزید : یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید