حضرت دانیال گوید :

اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وام دار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد ، بگذارد و اگر بنده بود ، آزاد شود و اگر گناهکار بود ، توبه کند و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود ، خلاص یابد . و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید