ابراهیم کرمانی گوید :

آستانه بالایین در خواب ، کدخدای خانه بود ، و آستانه زیرین ، کدبانوی خانه . و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد ، و اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت ، دلیل کند که کدبانوی خانه بمیرد .

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که آستانه زیرین یا آستانه بالایین نو و بدل گردد ، دلیل کند که زن را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد ، و اگر بیند که آستانه بالایین را بکند ، دلیل که خود هلاک کند و اگر دید که هر دو آستانه خویش را بکند وخراب کرد ، دلیل کند که کدبانو و کدخدا هر دو هلاک گردند .

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که آستانه خانه وی بلند گردید ، دلیل کند که بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت یابد ، و اگر بیند که آستانه خانه او بیفتاد ، دلیل که از شرف و منزلت بیفتد ونزد مردمان خوار گردد . اگر بیند که از آستانه خانه آب صافی چون باران همی بارید ، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد ، دلیل که از پادشاه یا از بزرگی او را غم و اندوه رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که آستانه خانه بر وی بیفتاد و در زیر آن گرفتار گردید ، دلیل کند که او را بیم و هلاک بود . اگر بیند که آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود ، دلیل کند که به زینت و آرایش دنیا مشغول گردید .

لوک اویتنهاو می گوید :

آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود . اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است . اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید