حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همی کرد ، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد . اگر بیند که آسیاب بشکست و از کار بیفتاد ، دلیل کند که خداوند آسیاب هلاک گردد . اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللی در وی پدید آمد ، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستی و خللی پدید آید . اگر بیند که سنگ آسیاب را کسی بدزدید ، دلیل کند که خداوند آسیاب منفعت و مضرت شود .

محمد بن سیرین گوید :

دیدن اسیاب به خواب جنگ و خصومت بود . اگر کسی خود را در آسیاب بیند ، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت افتد ، و اگر داند که آسیاب ملک او بود ، آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت ، لیکن نگاه می کرد که آسیاب چگونه می گردد ، دلیل که به سفر شود . اگر بیند که سنگ آسیاب از مس یا برنج یا از آهن بود ، این جمله دلیل بر جنگ و کارزار بود . اگر بیند که سنگ آسیاب از آبگینه بود ، دلیل کند که خصومتش با زنان بود . اگر بیند که در آسیاب سنگ و آهن به جای غله آرد می کرد ، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت سخت افتد . اگر بیند که آسیاب را به دست می گردانید ، دلیل کند ه او را انبازی سخت دل بود و به واسطه او کارش به نظام باشد .

حضرت امام جعفرصادق فرماید :

آسیاب درخواب دیدن بر پنج وجه بود :

اول : پادشاه ،

دوم : رئیس ،

سوم : توانگری ،

چهارم : مرد دلیر ،

پنجم : خوانسالار پادشاه . دیدن به جایگاه آسیاب جای رئیس بزرگ بود .

اگر بیند که آسیاب را همی خراب می کرد ، دلیل که اندر آن چیزی که به آسیاب منسوب است خراب گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است . اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود . اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد . اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود . شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند . سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است . گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن . در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آسیاب نشانه‌ی این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعی و کوشش زیادی می‌کنید . شنیدن صدای آسیاب در خواب ، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدی را انجام می‌دهید . اگر دیدید که غلات را آسیاب می‌کنید ، بدانید دارایی شما بسیار افزایش پیدا می‌کند . دیدن آسیاب بادی در خواب ، علامت آن است که شما در زندگی روابط بسیار پیچیده و خطرناکی دارید .

هانس کورت می‌گوید :

اگر دیدید که آسیاب بی‌آب مانده است ، نشانگر آن است که سهام شما به یک باره دچار نزول زیادی خواهد شد . دیدن آسیاب بادی در خواب ، نشانه‌ی آن است که به یک باره گرفتاری و اندوه در زندگی شما را در بر خواهد گرفت .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می ریزد ، علامت آن است که دست به کارهایی خوشایند خواهید زد . اما اگر خواب ببینید آبی که به آسیاب می ریزد گل آلود است ، علامت آن است که زیانهایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و خوشی دارید ، نگرانیها و مشکلات در برابرتان قد علم می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید آسیاب ، بی آب مانده است ، نشانة آن است که ارزش سهام شما کاهش خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید